Dodatek mieszkaniowy

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się najemcy, podnajemcy lokali mieszkalnych, osoby mieszkające w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych, osoby mające tytuł prawny do zajmowanego mieszkania, które spełniają następujące warunki:

 • Osiągną z 3 ostatnich miesięcy niski dochód nie przekraczający:
  • w jednoosobowym gospodarstwie domowym kwotę 2066,99 zł netto na osobę,
  • w wieloosobowym gospodarstwie domowym kwotę 1550,24 zł netto na osobę.
 • Posiadają odpowiednią powierzchnię użytkową lokalu:
dodatek mieszkaniowy

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dochód gospodarstwa domowego

 • należy wykazać dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego na dzień złożenia wniosku.
 • za dochód uważa się między innymi:
  • umowa o pracę, zlecenia i o dzieło,
  • dochody z działalności gospodarczej (podatek od osób fizycznych),
  • dochód z gospodarstwa rolnego,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • emerytury/renty razem z dodatkiem kombatanckim, dodatkiem kompensacyjnym, ryczałtem energetycznym oraz ekwiwalent pieniężny za deputaty węglowe. (nie wlicza się dodatek pielęgnacyjny, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, trzynasta i czternasta emerytura/renta, dodatek dla sieroty zupełnej),
  • zasiłek dla osób bezrobotnych,
  • zasiłek macierzyński,
  • zasiłki chorobowe.
 • do dochodu nie wlicza się:
  • zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • świadczenie wychowawcze (500+),
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
  • zasiłki stałe, celowe, okresowe, pomoc pieniężna na usamodzielnienie się,
  • dodatek mieszkaniowy,
  • dodatek energetyczny,
  • świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
  • dodatek dla sieroty zupełnej,
  • trzynasta i czternasta emerytura/renta

Dokumenty potrzebne do złożenia

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklaracja o wysokości dochodów,
 • zaświadczenie o dochodach (osoby pracujące na umowę o pracę, zlecenie, o dzieło),
 • oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • oświadczenie o wysokości alimentów,
 • oświadczenie właściciela domu jednorodzinnego,
 • kwestionariusz dotyczący ustalenia wartości użytkowej lokalu mieszkalnego (tylko i wyłącznie w przypadku wynajmu lokalu od osoby fizycznej lub z TBS).

DODATKOWO:

 • umowa najmu lokalu, umowa użyczenia, przydział (mieszkania z zasobów miasta Kraków) w innym przypadku akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej,
 • aneks czynszowy za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 • emerytury/renty – odcinki 3 trzech ostatnich miesięcy z przekazów pocztowych (forma tradycyjna – Poczta Polska) lub zaświadczenie z ZUS o wysokości dochodu z 3 ostatnich miesięcy (forma wypłaty świadczenia na indywidualne konto bankowe),
 • obecnie nie składa się kopii faktury rozliczeniowej (R) za prąd i gaz.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Krakowa, Krakowskie Centrum Świadczeń, Referat ds. Dodatków Mieszkaniowych Kraków, ul. Stachowicza 18; Referat ds. Obsługi Mieszkańców Kraków, ul. Stachowicza 18 i os. Zgody 2, pn-pt 08:00-15:00

Termin rozpatrzenia

Decyzja wydawana jest do 1 miesiąca od momentu złożenia wniosku

Dodatkowe informacje

 • od wyliczonego dochodu członków gospodarstwa domowego odejmuje się alimenty świadczone na rzecz innych osób z poza gospodarstwa,
 • dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku,
 • kwota dodatku mieszkaniowego ustalana jest na podstawie osiągniętych dochodów z 3 ostatnich miesięcy, poniesionych kosztów opłat czynszowych i ilości zamieszkujących osób razem z wnioskodawcą,
 • we wniosku należy podać nr konta zarządcy budynku, na który będzie przekazywana należność za lokal mieszkalny oraz powierzchnię użytkową i mieszkalną lokalu,
 • w przypadku stwierdzenia dysproporcji pomiędzy złożonymi oświadczeniami, a ilością osób w lokalu wykazanym w aneksie czynszowym, może zostać zlecone przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, celem weryfikacji uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
 • razem z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy wnioskodawca może złożyć wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny

UWAGA! W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, nie ma możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku energetycznego w 2022 roku.

W związku z powyższym, wnioski złożone w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie spełniającej 3 poniższe warunki:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy lub ubiega się o dodatek mieszkaniowy (złożyła do UMK wniosek o dodatek mieszkaniowy),
 • wnioskodawca jest stroną umowa o sprzedaży energii elektrycznej (kopia umowy                o sprzedaży energii elektrycznej),
 • zamieszkuje lokal, do którego dostarczana jest energia elektryczna.

Limit zużycia energii elektrycznej

 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Krakowa, Krakowskie Centrum Świadczeń, Referat ds. Dodatków Mieszkaniowych Kraków, ul. Stachowicza 18; Referat ds. Obsługi Mieszkańców Kraków, ul. Stachowicza 18 i os. Zgody 2, pn-pt 08:00-15:00.

Wysokość dodatku energetycznego

Obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł na miesiąc,
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł na miesiąc,
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł na miesiąc.

Dodatkowe informacje

 • należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek i załączyć kopię umowy o sprzedaży energii elektrycznej,
 • wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny można złożyć razem ze wnioskiem o dodatek mieszkaniowy,
 • decyzja wydawana jest do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku,
 • we wniosku należy podać nr konta bankowego odbiorcy energii elektrycznej, w przypadku braku wskazania nr konta dodatek będzie wypłacany w oddziałach PKO Banku Polskiego w Krakowie,
 • dodatek energetyczny jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.
Facebook

Wykorzystujemy pliki Cookies. Czytaj więcej

internet explorer

Sprawdź jeszcze

Baza Wiedzy WSPORNIKA

Baza wiedzy

Artykuły, filmy instruktażowe oraz infografiki, które pomogą opiekunom faktycznym w codziennej pielęgnacji osoby niesamodzielnej.

Odwiedź Bazę Wiedzy
Aktualności

Aktualności

Bądź na bieżąco! Sprawdź informacje na temat organizowanych w Krakowie wydarzeń.

Sprawdź Aktualności
Organizacje pomocowe

Organizacje pomocowe

Dane teleadresowe organizacji pomocowych w Krakowie (policja, MOPS, Straż Miejska itd.)

Przejdź do listy Organizacji
Formularze

Formularze do pobrania

Zmiany w przepisach? Sprawdź aktualne procedury postępowania i pobierz potrzebne formularze.

Przejdź do Formularzy