Orzeczenie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności

Wszystkim osobom niepełnosprawnym przysługują ulgi i świadczenia, które mają na celu ułatwienie im codziennego życia. Orzeczenie takie może być przyznane pacjentom z niepełnosprawnością oraz uzależnionym od pomocy i opieki innych osób.

Orzeczenie o niepełnosprawności przyznawane jest dożywotnio lub okresowo, w zależności od tego, czy stan zdrowia pacjenta może się poprawić wskutek leczenia czy rehabilitacji.

Gdzie załatwię?

Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności załatwia:

Miejski Zespół Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności w Krakowie
ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków

poniedziałek – piątek w godz. 7.40 – 15.00, tel. 12 616-52-12, 12 616-52-17

Wniosek, składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy (np. rodzice niepełnoletniego dziecka) może być też dostarczony do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem właściwej ze względu na miejsce zamieszkania filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub pocztą, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jakie dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 2. Zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – wypełnione i podpisane przez lekarza (WAŻNE! Do 30 dni od daty wystawienia).
 3. Sytuacja społeczna.
  Ten załącznik jest wymagany jedynie w sytuacji pozostawania pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ubiegania się o orzeczenia w celu uzyskania świadczeń z pomocy społecznej.
 4. Warto również dołączyć posiadane dokumenty medyczne (badania, zaświadczenia od lekarza o stanie zdrowia, wyniki badań psychologicznych, wypisy ze szpitali itp.) umożliwiające ocenę stanu zdrowia – oryginał lub potwierdzone „za zgodność z oryginałem”

W przypadku orzekania o niepełnosprawności dziecka należy dodatkowo dołączyć:

 1. Formularz informacji o uczniu, wypełniany przez pedagoga szkolnego lub wychowawcę klasy.
 2. Oświadczenia przedstawiciela ustawowego dziecka lub opiekuna prawnego o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

 

Ile to kosztuje?

Brak opłat.

Czas oczekiwania?

Do miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanych spraw – do dwóch miesięcy.

O terminie i miejscu posiedzenia składu orzekającego rozpatrującego wniosek zawiadamia się zainteresowanego lub jego opiekuna nie później niż na 7 dni przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.
W przypadku niestawienia się osoby zainteresowanej na posiedzeniu składu orzekającego w wyznaczonym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.
W przypadku niestawienia się na komisję z ważnych przyczyn oraz usprawiedliwienia swojej nieobecności w ciągu 14 dni od dnia, w którym odbyło się posiedzenie, przewodniczący zespołu – na wniosek osoby zainteresowanej – wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy.

Osoba ubiegająca się o Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego, w trakcie, którego przeprowadza się badanie, ocenę stanu zdrowia osoby zainteresowanej lub dziecka.

Jeżeli wnioskodawca lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej choroby (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim), a dokumentacja medyczna nie jest wystarczająca, badanie lekarskie może się odbyć w miejscu pobytu osoby lub dziecka.
Natomiast w przypadku przedstawienia wystarczającej dokumentacji medycznej, gdy stan zdrowia jest wystarczająco dobrze udokumentowany, orzeczenie może odbyć się zaocznie, bez udziału osoby zainteresowanej lub dziecka.

Jeżeli, nie zgadzam się z otrzymaną decyzją?

Od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie za pośrednictwem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Postępowanie w sprawach odwoławczych również wolne jest od kosztów i opłat sądowych.

Co zrobić, jeśli mój stan zdrowia się pogorszy?

W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia osoba posiadająca ważne Orzeczenie o niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub zmianę stopnia.
W przypadku, gdy dokumentacja medyczna oraz opinia komisji na posiedzeniu składu orzekającego nie potwierdzą zmiany stanu zdrowia, skład orzekający wydaje orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Od takiej decyzji również przysługuje prawo do odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rodzaje orzeczenia?

Dla osób powyżej 16 roku życia ustala się następujące trzy stopnie niepełnosprawności, zależnie od stopnia naruszenia sprawności organizmu:

 1. Znaczny – do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 2. Umiarkowany – do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 3. Lekki – do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

W przypadku dziecka do 16 r.ż. nie przyznaje się stopnia niepełnosprawności, ale ważną częścią orzeczenia o niepełnosprawności są konkretne wskazania do rehabilitacji i opieki. Od ich uzyskania zależy, co w związku ze specyfiką niepełnosprawności może przysługiwać dziecku bądź jego opiekunowi.

Co robić, jeśli mam już orzeczenie, ale traci ono ważność?

Wniosek o ponowne wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może być złożony nie wcześniej niż 30 dni przed utratą ważności aktualnie posiadanego orzeczenia.

UWAGA – Ze względu na stan epidemii wprowadzono nadzwyczajne rozwiązania

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność:

 1. upłynęła od 9 grudnia 2019 roku do dnia 7 marca 2020 roku – pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia – zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 2. upłynęła po 8 marca 2020 roku, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Orzeczenie jest podstawą do korzystania z ulg i uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym.
Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.

W celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisanym symbolem przyczyny niepełnosprawności, konieczne jest złożenie stosownego wniosku w Miejskim Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności w Krakowie przy ul. Dekerta 24.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

 • Specjalny zasiłek opiekuńczy 620 zł. netto
 • Zasiłek dla opiekuna (opiekuńczy) 620 zł. netto
 • Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna 1971 zł. netto
 • Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł. netto
 • Ulgi w komunikacji PKP/PKS
 • Ulgi w komunikacji miejskiej
 • Karta parkingowa
 • Dofinansowania PCPR, PFRON i NFZ
 • Zwolnienie z abonamentu za radio i telewizję
 • Rabat na usługi telekomunikacyjne w niektórych firmach
 • Ulga paszportowa
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Skrócony czas pracy
 • Dodatkowa przerwa w pracy
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy
 • Prawo do korzystania ze zwolnień od pracy
 • Usługi opiekuńcze
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 • Dodatek dla dziecka niepełnosprawnego
 • Możliwość ubiegania się o miejsce w DPS lub ŚDS
 • Krakowska Karta dla Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem
 • inne

 

Facebook

Wykorzystujemy pliki Cookies. Czytaj więcej

internet explorer

Sprawdź jeszcze

Baza Wiedzy WSPORNIKA

Baza wiedzy

Artykuły, filmy instruktażowe oraz infografiki, które pomogą opiekunom faktycznym w codziennej pielęgnacji osoby niesamodzielnej.

Odwiedź Bazę Wiedzy
Aktualności

Aktualności

Bądź na bieżąco! Sprawdź informacje na temat organizowanych w Krakowie wydarzeń.

Sprawdź Aktualności
Organizacje pomocowe

Organizacje pomocowe

Dane teleadresowe organizacji pomocowych w Krakowie (policja, MOPS, Straż Miejska itd.)

Przejdź do listy Organizacji
Formularze

Formularze do pobrania

Zmiany w przepisach? Sprawdź aktualne procedury postępowania i pobierz potrzebne formularze.

Przejdź do Formularzy